Declaración de Accesibilidade – Web IO Textil (iotextil.com)

IO Textil (en diante, “O Titular”) comprometeuse a facer accesible a súa páxina web de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Este sitio web aplica os requisitos da Norma UNE-EN 301549:2019, considerando as excepcións do RD 1112/2018.

O sitio web está deseñado para a visualización Responsive, que se mostra de forma óptima en tabletas e dispositivos móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións actuais de “Chrome para móbil”, “Firefox para móbil”, “Safari móbil”, “Opera Mini” e navegador nativo de Android.

A última revisión de accesibilidade levouse a cabo en agosto de 2023.

Esta declaración de accesibilidade aplícase aos sitios web xestionados polo propietario:

• https://iotextil.com/

Estado de cumprimento

A páxina web cumpre parcialmente co RD 1112/2018 polas excepcións e o incumprimento dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

Incumprimento do RD 1112/2018

O contido que se recolle a continuación non é accesible debido ao seguinte (todos eles son cuestións en revisión que se mellorarán nas sucesivas versións da web)

• Algunhas das imaxes da web deben marcarse como decorativas ou é necesario o texto alternativo (pendente de revisión).

• Nalgunhas páxinas hai problemas na orde de lectura e de tabulación.

• Nalgún obxectos o foco do teclado non é visible ou se comporta de forma inesperada. (Pendente de revisión)

• Pode haber erros de edición ocasionais en calquera páxina web.

Carga desproporcionada

Non se aplica.

O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable

Podería haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Non obstante, fixéronse esforzos para garantir que a maioría deles cumpran.

Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 7 agosto de 2023.

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 7 agosto de 2023.

Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como:

• Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.

• Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.

• Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade da web a través do correo electrónico iotextilobradoiro@gmail.com,

Podes presentar:

• Unha reclamación polo cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018

• Unha solicitude de información accesible sobre:

1. Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.

2. Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade porque impón unha carga desproporcionada.

Na solicitude de información accesible deberán especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que permiten comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas polo Titular a través do formulario de contacto do portal (Asunto: “Accesibilidade web”). Se, unha vez formulada a solicitude de información accesible ou reclamación, esta fose desestimada, non se acordase a resolución ou a resposta non reúna os requisitos establecidos no artigo 12.5, o interesado poderá incoar reclamación. Así mesmo, poderá incoarse reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen ter obtido resposta.