Termos e condicións

1. INFORMACIÓN XERAL

A titularidade deste sitio web iotextil.com (en diante Páxina web) corre a cargo de: IO Morales Sanchez, con NIF: 44849587R , e cuxos datos de contacto son:

 • Enderezo: Paseo da Quinta, 55 – 15706 · Santiago de Compostela – España.
 • Teléfono de contacto: (+34) 646 664 070
 • Correo electrónico de contacto: iomoralessanchez@gmail.com

Este documento (así como outros documentos aquí mencionados) regulan as condicións que rexen o uso deste Sitio Web (iotextil.com) e a compra ou adquisición de produtos e/ou servizos nel (en diante, Condicións).

Para os efectos das presentes Condicións, enténdese que a actividade que iotextil.com desenvolve a través do Sitio Web inclúe:

Ademais da lectura destas Condicións, antes de acceder, navegar e/ou utilizar esta páxina web, o Usuario deberá ter lido o Aviso Legal e as Condicións Xerais de Uso, incluíndo a política de cookies, e a privacidade e protección de datos de iotextil.com. Ao utilizar este Sitio Web ou realizar e/ou solicitar a compra dun produto e/ou servizo a través del, o Usuario comprométese a vincularse polas presentes Condicións e por todo o anterior, polo que se non está de acordo con todo, non debe use este sitio web.

Así mesmo, infórmase de que estas Condicións poderían ser modificadas. O Usuario é responsable de consultalos cada vez que acceda, navegue e/ou utilice o Sitio Web, xa que serán de aplicación as vixentes no momento en que se solicite a compra de produtos e/ou servizos.

Para todas as dúbidas que o Usuario poida ter en relación coas Condicións, pode poñerse en contacto co titular mediante a información de contacto indicada anteriormente ou, no seu caso, mediante o formulario de contacto.

2. O USUARIO

O acceso, navegación e uso do Sitio Web, confire a condición de Usuario (en diante, indistintamente, individualmente como Usuario ou conxuntamente como Usuarios), polo que, desde o momento en que se inicia a navegación no Sitio Web, todas as Condicións aquí establecidas. , así como as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación das normas legais preceptivas correspondentes no seu caso.

O Usuario asume a súa responsabilidade polo correcto uso do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

Use este sitio web só para realizar consultas e compras ou adquisicións legalmente válidas.

Non fagas ningunha compra falsa ou fraudulenta. Se unha compra desta natureza puidese considerarse razoablemente realizada, podería anularse e informar ás autoridades competentes.

Proporcione información de contacto veraz e lícita, por exemplo, enderezo de correo electrónico, enderezo postal e/ou outra información (consulte Aviso legal e Condicións xerais de uso).

O Usuario declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para celebrar contratos a través deste Sitio Web.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. iotextil.com non garante que o Sitio Web cumpra coas leis doutros países, nin total nin parcialmente. iotextil.com declina toda responsabilidade que poida derivarse do devandito acceso, nin garante envíos ou prestacións de servizos fóra de España.

O Usuario poderá formalizar, á súa elección, con iotextil.com o contrato de compra dos produtos e/ou servizos desexados en calquera dos idiomas nos que as presentes Condicións estean dispoñibles neste Sitio Web.

3. PROCESO DE COMPRA OU ADQUISICIÓN

Os Usuarios debidamente rexistrados poden mercar no Sitio Web polos medios e formularios establecidos. Deberán seguir o procedemento de compra e/ou adquisición en liña de iotextil.com.es, durante o cal se poden seleccionar varios produtos e/ou servizos e engadir ao carro, cesta ou espazo de compra final e, finalmente, premer en: «pagar» .

Así mesmo, o Usuario deberá cubrir e/ou verificar a información que se lle solicite en cada paso, aínda que, durante o proceso de compra, antes de realizar o pagamento, os datos de compra poden ser modificados.

A continuación, o Usuario recibirá un correo electrónico confirmando que iotextil.com recibiu o seu pedido ou solicitude de compra e/ou prestación do servizo, é dicir, a confirmación do pedido. E, no seu caso, tamén se lle informará por correo electrónico cando se envíe a súa compra. No seu caso, esta información tamén se poderá poñer a disposición do Usuario a través do seu espazo de conexión persoal ao Sitio Web.

Unha vez finalizado o procedemento de compra, o Usuario dá o seu consentimento para que o Sitio Web xere unha factura electrónica que se remitirá ao Usuario por correo electrónico e, no seu caso, a través do seu espazo de conexión persoal ao Sitio Web. Así mesmo, o Usuario poderá, se así o desexa, obter copia da súa factura en papel, solicitude enviándoo a iotextil.com utilizando os espazos de contacto do Sitio Web ou a través da información de contacto indicada anteriormente.

O Usuario recoñece ter coñecemento, no momento da compra, de determinadas condicións particulares de venda que afectan ao produto e/ou servizo de que se trate e que aparecen xunto á presentación ou, no seu caso, a súa imaxe na súa páxina. o Sitio Web, indicando, a título enunciativo, pero non exhaustivo, e atendendo a cada caso: denominación, prezo, compoñentes, peso, cantidade, cor, detalles dos produtos, ou características, forma en que se levarán a cabo e/ ou o custo dos servizos; e recoñece que a realización da orde de compra ou adquisición materializa a plena e plena aceptación das condicións particulares de venda aplicables a cada caso.

As comunicacións, ordes de compra e pagamentos que interveñan durante as transaccións realizadas no Sitio Web poderían arquivarse e conservarse nos rexistros informatizados de iotextil.com co fin de constituír un medio de proba das transaccións, respectando en todo caso as condicións de seguridade razoables. e as leis e normativas vixentes que sexan de aplicación ao respecto, e en particular de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas no que respecta ao tratamento de os datos persoais e a libre circulación destes datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, e os dereitos que atenden aos Usuarios de acordo coa política de privacidade desta Web.

4. DISPONIBILIDADE

Todos os pedidos de compra que reciba iotextil.com a través do Sitio Web están suxeitos á dispoñibilidade dos produtos e/ou a que ningunha circunstancia ou causa de forza maior (cláusula novena destas Condicións) afecte á súa subministración e/ou á prestación dos servizos. No caso de existir dificultades no abastecemento de produtos ou de non quedar ningún produto en stock, iotextil.com comprométese a poñerse en contacto co Usuario e devolverlle calquera cantidade que puidese aboar en concepto de cantidade. Isto será igualmente aplicable nos casos en que a prestación dun servizo se faga irrealizable.

5. PREZOS E PAGO

Os prezos que aparecen no Sitio Web son os definitivos, en euros (€) e inclúen impostos, salvo que por esixencia legal, especialmente no relativo ao IVE, se indique e aplique unha materia distinta.

Os gastos de envío están incluídos nos prezos finais dos produtos tal e como aparecen no sitio web.

En ningún caso o Sitio Web engadirá custos adicionais ao prezo dun produto ou servizo de forma automática, senón só aqueles que o Usuario escolleu e elixira de forma voluntaria e libre.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos ou compras para os que o Usuario xa recibiu unha confirmación de pedido.

Os medios de pago aceptados serán:

 • Tarxeta de crédito ou débito.
 • Paypal.
 • Stripe.

O Sitio Web utiliza todos os medios para garantir a confidencialidade e seguridade dos datos de pago transmitidos polo Usuario durante as transaccións a través do Sitio Web. Como tal, o sitio web utiliza un sistema de pago seguro SSL (Secure Socket Layer).

As tarxetas de crédito estarán sometidas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade bancaria emisora, se a devandita entidade non autoriza o pagamento, iotextil.com non se fará responsable de ningún atraso ou falta de entrega e non poderá formalizar ningún contrato coa tarxeta de crédito. Usuario.

Unha vez que iotextil.com reciba a orde de compra do Usuario a través do Sitio Web, realizarase unha preautorización na tarxeta correspondente para garantir que hai fondos suficientes para completar a transacción. O cargo na tarxeta realizarase no momento en que se remita ao Usuario a confirmación do envío e/ou a confirmación do servizo prestado na forma e, se é o caso, no lugar establecido.

En todo caso, ao facer clic en “Pagar” o Usuario confirma que o método de pago utilizado.

6. ENVÍOS

Nos casos en que resulte procedente a entrega física do ben contratado, as entregas realizaranse dentro do seguinte territorio: España (Península),

O prazo de entrega comezará a contar desde o momento en que se reciba o pagamento do pedido. Cada produto ten o seu propio prazo de entrega indicado. Para produtos personalizados e/ou feitos a medida, estas condicións poden variar.

No caso de que non se poida cumprir os prazos de entrega establecidos, ben por carga de traballo ou por causas alleas ao obradoiro, notificarase ao cliente por calquera das canles de contacto que este teña establecidas.ortado.

Salvo naqueles casos nos que concorran circunstancias imprevistas ou extraordinarias ou, se é o caso, derivadas da personalización dos produtos, a orde de compra consistente nos produtos que figuran en cada confirmación de compra entregarase no prazo indicado no Sitio Web segundo o método de envío seleccionado polo Usuario e, en todo caso, nun prazo máximo de 30 días naturais desde a data de confirmación do pedido.

Se por algún motivo, imputable a ela, iotextil.com non puidese cumprir a data de entrega, porase en contacto co Usuario para informarlle desta circunstancia e este poderá optar por seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou cancelar o pedido. con reembolso total do prezo pagado. En todo caso, as entregas a domicilio realízanse en días laborables.

Se por ausencia do Usuario resultase imposible entregar o pedido, o pedido poderá ser devolto ao taller. Non obstante, o transportista deixaría un aviso explicando onde está o pedido e como facelo entregar de novo.

Se o Usuario non vai estar no lugar de entrega na franxa horaria acordada, deberá poñerse en contacto iotextil.com para concertar a entrega noutro día.

No caso de que transcorresen 30 días desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega, e non fose entregado por causas non imputables a iotextil.com, entenderase que o Usuario desexa desistir do contrato e entenderase rescindido. Como consecuencia da resolución do contrato, todos os pagamentos recibidos do Usuario serán devoltos, agás os gastos de envío, sen demoras indebidas e, en todo caso, no prazo máximo de 14 días naturais contados desde a data en que foron recibidos.considera rescindido o contrato. Non obstante, só será posible se non se trata dun produto personalizado, xa que non admite devolucións.

O Usuario debe ter en conta que o transporte derivado da resolución pode ter un custo adicional repercutible.

Para os efectos das presentes Condicións, entenderase que a entrega tivo lugar ou que o pedido foi entregado no momento en que o Usuario ou un terceiro indicado polo Usuario adquira a posesión material dos produtos, o que quedará acreditado. mediante a sinatura do recibo do pedido no enderezo de entrega acordado.

Os riscos que poidan derivarse dos produtos correrán a cargo do Usuario desde o momento da entrega. O Usuario adquire a titularidade dos produtos cando iotextil.com recibe o pago íntegro de todas as cantidades adeudadas en relación coa compra ou adquisición realizada, incluídos os gastos de envío, ou no momento da entrega, se se produce nun momento posterior á recepción íntegra de o importe abonado por iotextil.com.

De conformidade co disposto na Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), as ordes de compra para entrega e/ou prestación entenderanse situadas no territorio de aplicación do IVE español se o domicilio de entrega é en territorio español agás Canarias, Ceuta e Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do concepto concreto de que se trate.

7. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORRIXIR ERROS

Infórmase ao Usuario de que no caso de que detecte que se produciu algún erro ao introducir os datos necesarios para tramitar a súa solicitude de compra no Sitio Web, poderá modificalos dirixíndose a iotextil.com a través dos espazos de información de contacto habilitados no Sitio Web, e, se é o caso, a través dos autorizados para contactar co servizo de atención ao cliente, e/ou utilizando os datos de contacto previstos na cláusula primeira (Información xeral). Así mesmo, esta información tamén poderá ser corrixida polo Usuario a través do seu espazo de conexión persoal ao Sitio Web.

En todo caso, o Usuario, antes de premer en “Ver carro”, ten acceso ao espazo, carro ou cesta onde se rexistran as súas solicitudes de compra e pode realizar modificacións.

Do mesmo xeito, remítese ao Usuario que consulte o Aviso Legal e as Condicións Xerais de Uso e, en concreto, a Política de Privacidade para obter máis información sobre como exercer o seu dereito de rectificación segundo o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación destes datos (RGPD) e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. e garantía dos dereitos dixitais.

8. CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS

Nos casos en que o Usuario adquira produtos no Sitio Web do propietario ou a través do mesmo, está asistido por unha serie de dereitos, segundo se indican e se describen.seguinte:

Dereito de retirada

O Usuario, como consumidor e usuario, realiza unha compra no Sitio Web e, polo tanto, ten dereito a desistir da devandita compra nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

Este prazo de desistimento expirará aos 14 días naturais contados a partir do día en que o Usuario ou un terceiro autorizado polo Usuario, distinto do transportista, adquira a posesión material dos bens adquiridos no sitio web iotextil.com ou no caso de que os bens que aquel que compoñen o seu pedido entreguense por separado, dentro dos 14 días naturais contados a partir do día en que o Usuario ou un terceiro autorizado por el, distinto do transportista, adquira a posesión material do último daqueles bens que compoñían o mesmo pedido de compra, ou en no caso dun contrato de servizos, 14 días naturais contados a partir do día en que se celebrase o contrato.

Para exercer este dereito de desistimento, o Usuario deberá comunicar a iotextil.com a súa decisión. Podes facelo, no seu caso, a través dos espazos de contacto habilitados no Sitio Web.

O Usuario, independentemente do medio que elixa para comunicar a súa decisión, deberá manifestar de forma clara e inequívoca que é a súa intención de desistir do contrato de compravenda.

Para cumprir co prazo de desistimento basta con que a comunicación que exprese de forma inequívoca a decisión de desistimento se envíe antes do vencemento do prazo correspondente.

En caso de desistimento, iotextil.com reembolsará ao Usuario todos os pagos recibidos, sen incluír os gastos de envío, sen demora indebida e, en todo caso, no prazo máximo de 14 días naturais contados desde a data en que iotextil.com sexa informado da decisión de retirada por parte do Usuario.

iotextil.com reembolsará ao Usuario mediante o mesmo método de pago utilizado polo Usuario para realizar a transacción de compra inicial. Este reembolso non xerará ningún custo adicional para o Usuario. Non obstante, iotextil.com poderá reter o devandito reembolso ata que non se reciban os produtos ou artigos da compra, ou ata que o Usuario presente o xustificante da súa devolución, segundo a condición que se cumpra antes.

O Usuario pode devolver ou enviar os produtos a iotextil.com contactando a través do correo electrónico info@iotextil.com.

E deberá facelo sen dilacións indebidas e, en todo caso, nun prazo máximo de 14 días naturais contados desde a data en que iotextil.com fose informada da decisión de desistencia.

O Usuario recoñece saber que debe asumir o custo directo de devolución (transporte, entrega) dos bens, no caso de que se producise. Así mesmo, será responsable da diminución de valor dos produtos derivada de manipulacións distintas á necesaria para establecer a natureza, características e funcionamento da mercadoría.

O Usuario recoñece coñecer que existen excepcións ao dereito de desistimento, tal e como recolle o artigo 103 do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outros complementarios. leis. A modo de exemplo, e non de xeito exhaustivo, sería o caso de: produtos personalizados e produtos que poidan deteriorarse.

En todo caso, non se procederá á devolución do produto se o produto foi utilizado máis aló da súa mera apertura, de produtos que non estean no mesmo estado no que foron entregados ou que sufrisen algún dano con posterioridade á entrega. Io Morales será responsable dos defectos de fabricación, non dos defectos de uso

Así mesmo, os produtos deberán devolverse utilizando ou incluíndo todos os seus embalaxes orixinais, as instrucións e demais documentos que os acompañen, ademais dunha copia da factura de compra.

Devolución de produtos defectuosos ou erro de envío

Son todos aqueles casos nos que o Usuario considera que, no momento da entrega, o produto non se axusta ao establecido no contrato ou orde de compra, polo que deberá poñerse en contacto de inmediato con iotextil.com e comunicarlle. o desacordo existente (defecto/erro) polo mesmo medio ou utilizando os datos de contacto indicados no apartado anterior (Dereito de Desistimento).

A continuación, informarase ao Usuario sobre como proceder á devolución dos produtos, e estes, unha vez devoltos, serán examinados e informarase ao Usuario, nun prazo razoable, da devolución ou, no seu caso, da substitución dos mesmos. o mesmo é apropiado..

O reembolso ou a substitución do produto realizarase coa maior brevidade posible e, en todo caso, no prazo de 14 días a partir da data en que lle enviemos un correo electrónico confirmando a procedencia do reembolso ou substitución do artigo non conforme.

Devolverase o importe pagado por aqueles produtos que sexan devoltos por un defecto, cando realmente exista, devolverasena súa totalidade, incluíndo os gastos de envío e os gastos en que o Usuario puidese incorrer para realizar a devolución. O reembolso realizarase polo mesmo medio de pago que utilizou o Usuario para pagar a compra.

En todo caso, sempre serán de aplicación os dereitos recoñecidos na lexislación vixente en cada momento ao Usuario, como consumidor e usuario.

Garantía

Todos os produtos son revisados ​coidadosamente antes do envío.

O Usuario, como consumidor e usuario, goza de garantías sobre os produtos que poida adquirir a través deste Sitio Web, nos termos legalmente establecidos para cada tipo de produto, respondendo iotextil.com, polo tanto, da falta de conformidade dos mesmos que se manifestarse nun prazo de dous anos desde a entrega do produto.

9. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

Salvo disposición en contrario da lei, iotextil.com non aceptará ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, independentemente da súa orixe:

 • calquera perda que non fose imputable a ningún incumprimento por vostede;
 • perdas empresariais (incluíndo a perda de beneficios, ingresos, contratos, aforros previstos, datos, perda de fondos de comercio ou gastos innecesarios realizados);
 • calquera outra perda indirecta que non fose razoablemente previsible por ambas as partes no momento de formalizarse o contrato de venda dos produtos entre ambas as partes.

Do mesmo xeito, iotextil.com tamén limita a súa responsabilidade nos seguintes casos:

 • iotextil.com aplica todas as medidas relativas a ofrecer unha visualización fiel do produto no Sitio Web, non obstante non se fai responsable das mínimas diferenzas ou inexactitudes que poidan existir por falta de resolución da pantalla, ou problemas co navegador utilizado. esta natureza.
 • iotextil.com actuará coa máxima dilixencia para poñer a disposición da empresa encargada do transporte o produto obxecto da orde de compra. Non obstante, non se fai responsable dos danos derivados dun mal funcionamento do transporte, especialmente por causas como folgas, retencións de estradas, e en xeral calquera outra típica do sector, que se deriven en atrasos, perdas ou roubos do produto.
 • Fallos técnicos que, por causas fortuítas ou doutra índole, impidan o normal funcionamento do servizo a través de Internet. Falta de dispoñibilidade do Sitio Web por motivos de mantemento ou outros, que impida a dispoñibilidade do servizo. iotextil.com pon todos os medios ao seu alcance para levar a cabo o proceso de compra, pagamento e envío/entrega dos produtos, non obstante queda exento de responsabilidade por causas non imputables a el, caso fortuíto ou forza maior.
 • iotextil.com non será responsable do mal uso e/ou desgaste dos produtos que fosen utilizados polo Usuario. Ao mesmo tempo, iotextil.com non se fará responsable dunha devolución errónea que realice o Usuario. É responsabilidade do Usuario devolver o produto correcto.
 • Con carácter xeral, iotextil.com non será responsable de ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigas asumidas, cando se deba a feitos alleos ao seu razoable control, é dicir, por causas de forza maior. incluír, a modo de exemplo pero non exhaustivo:
  • Folgas, peches patronais ou outra acción industrial.
  • Conmoción civil, motín, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos para a guerra.
  • Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outra catástrofe natural.
  • Imposibilidade de utilizar trens, barcos, avións, transporte a motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.
  • Incapacidade para utilizar sistemas de telecomunicacións públicos ou privados.
  • Actos, decretos, lexislacións, regulamentos ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.

Deste xeito, as obrigas quedarán suspendidas durante o período no que continúe a causa de forza maior, e iotextil.com disporá dunha prórroga no prazo para cumprilas por un período de tempo igual á duración da causa de forza maior. iotextil.com empregará todos os medios razoables para buscar unha solución que lle permita cumprir coas súas obrigas malia o caso de forza maior.

10. COMUNICACIÓNS E AVISOS ESCRITOS

Ao utilizar este Sitio Web, o Usuario acepta que a maioría das comunicacións con iotextil.com son electrónicas (correo electrónico ou avisos publicados no Sitio Web).

Para os efectos contractuais, o Usuario comprométese a utilizar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todos os contratos, notificacións, informacións e demais comunicacións que iotextil.com envíe por vía electrónica cumpren os requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os dereitos recoñecidos pola lei ao Usuario.

O Usuario poderá enviar notificacións e/ou comunicarse con iotextil.com a través dos datos de contacto previstos nestas Condicións e, no seu caso, a través dos espazos de contacto do Sitio Web.

Así mesmo, salvo estipulación en contrario, iotextil.com poderá contactar e/ou notificar ao Usuario a través do correo electrónico ou no enderezo postal indicado.

11. RENUNCIA

Non suporá a renuncia por parte de iotextil.com a algún dereito ou acción legal específico nin a falta de esixencia por parte de iotextil.com do cumprimento estrito por parte do Usuario de calquera das súas obrigas, nin suporá a renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou de as Condicións, nin exonerará ao Usuario do cumprimento das súas obrigas.

Non terá efecto ningunha renuncia de iotextil.com a ningunha destas Condicións nin aos dereitos ou accións derivados dun contrato, salvo que se estableza expresamente que se trata dunha renuncia e se formalice e comunique ao Usuario por escrito.

12. NULIDADE

Se algunha destas Condicións fose declarada nula de pleno dereito por resolución firme ditada por autoridade competente, o resto das cláusulas seguirán vixentes, sen verse afectadas pola devandita declaración de nulidade.

13. INTEGRALIDADE DO CONVENIO

As presentes Condicións e calquera documento ao que se faga referencia expresa nestas constitúen a totalidade do acordo existente entre o Usuario e iotextil.com en relación co obxecto de venda e substitúen a calquera outro acordo, acordo ou compromiso previo pactado verbalmente ou por escrito polo mesmo. pezas.

O Usuario e iotextil.com recoñecen ter consentido a celebración dun contrato sen basearse en ningunha declaración ou promesa realizada pola outra parte, salvo o expresamente mencionado nestas Condicións.

14. PROTECCIÓN DE DATOS

A información ou datos de carácter persoal que o Usuario facilite a iotextil.com no transcurso dunha transacción no Sitio Web, serán tratados conforme ao disposto na Política de Privacidade ou protección de datos (contida, se é o caso, no Aviso Legal ou Aviso e Condicións Xerais de Uso). Ao acceder, navegar e/ou utilizar o Sitio Web, o Usuario consente o tratamento da devandita información e datos e declara que toda a información ou datos facilitados son certos.

15. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

O acceso, navegación e/ou uso deste Sitio Web e os contratos de compra de produtos a través del rexeranse pola lexislación española.

Calquera controversia, problema ou desacordo que xurda ou estea relacionado co acceso, navegación e/ou uso do sitio web, ou coa interpretación e execución destas Condicións, ou cos contratos de compravenda entre iotextil.com e o Usuario, estarán sometidos á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois.

16. QUEIXAS E RECLAMACIONS

O Usuario pode enviar as súas queixas, reclamacións ou calquera outro comentario que desexe facer a iotextil.com a través da información de contacto que se facilita ao comezo destas Condicións (Información Xeral).

Ademais, iotextil.com dispón de formularios oficiais de reclamación a disposición dos consumidores e usuarios, e que poden solicitar a iotextil.com en calquera momento, utilizando os datos de contacto que se facilitan ao inicio das presentes Condicións (Información Xeral).

Así mesmo, no caso de que na celebración deste contrato de compravenda xurda algún litixio entre iotextil.com e o Usuario, o Usuario como consumidor poderá solicitar a resolución extraxudicial de litixios, de conformidade co Regulamento (UE) 524/2013 da Unión Europea. Parlamento e do Consello, do 21 de maio de 2013, sobre a resolución de conflitos en liña en materia de consumo e pola que se modifica o Regulamento (CE) 2006/2004 e a Directiva 2009/22/CE. Podes acceder a este método a través da seguinte páxina web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.